Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  1/1- 30/04/2011 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο  ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  1/1- 30/4/2011
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ   Ι.Μετοχικό κεφάλαιο
    1.Εξοδα ιδρύσεως & α΄εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00     1.Καταβλημένο  385.020,00
    3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 0,00 0,00 0,00 ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής - 
    4.Λοιπα εξοδα εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00      επιχορηγήσεις επενδύσεων
     0,00 0,00 0,00       2.Διαφορές απο αναπ/γή αξίας
       λοιπών περ/κών στοιχείων 0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ. 0,00
    Ι.Ασώματες Ακινητοποιήσεις 0,00
      1.Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως 0,00 0,00 0,00     1.Τακτικό αποθεματικό 21.016,13
      2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα     3.Ειδικά αποθεματικά 0,00
         βιομηχανικής ιδιοκτησίας 0,00 0,00 0,00     4.Εκτακτα αποθεματικά 0,00
0,00 0,00 0,00       5.Αφορ/το αποθ.ειδ.διατάξεων νόμων 0,00
   ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις   5α.Αποθ/κό κερδών που φορ/νται κατ΄ειδ.τρόπο 0,00
     1.Γήπεδα - Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 21.016,13
     3.Κτίρια & τεχνικά έργα 11.415,20 11.415,01 0,19   V.Αποτελέσματα εις νέον
     4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/μός 178.861,77 178.860,56 1,21 0,00
     5.Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο ζημίων  εις νέο -791.688,20
     6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 36.679,87 36.678,87 1,00 -791.688,20
     7.Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκ/λές 316.400,71 316.400,71 0,00   VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
543.357,55 543.355,15 2,40         1.Καταθέσεις μετόχων 0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ) 543.357,55 543.355,15 2,40   Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV) -385.652,07
   ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις    1.Προβλέψεις για αποζ/ση προσ/κού λόγω εξόδου από την υπηρέσια 0,00
      1.Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχ/σεις 0,00 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
      7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις 11.336,51   Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
11.336,51      2.Δάνεια Τραπεζών 0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 11.338,91      8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,00
    Ι.Αποθέματα
      1.Εμπορεύματα 0,06   ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
      2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή 0,00      1.Προμηθευτές 601.564,36
      3.Παραγωγή σε εξέλιξη 0,00      2.Γραμμάτια πληρωτέα 0,00
      4.Πρώτες-Βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα     2α.Επιταγές πληρωτέες 122.735,44
         ανταλλακτικά-υλικά συσκευασίας 5.558,30      3.Τράπεζα λ/μός βραχ/μων υποχρεώσεων 305.896,77
      5.Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων 3.803,02      4.Προκαταβολές πελατών 884,99
9.361,38      5.Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη 80.130,35
    ΙΙ.Απαιτήσεις      6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 10.960,11
     7.Μακρ/μες υποχρεώσεις πληρωτέες στην  επόμενη χρήση 0,00
       1.Πελάτες 479.722,76      10.Μερίσματα πληρωτέα 0,00
   Μείον:  Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 7.730,71 471.992,05      11.Πιστωτές διάφοροι 5.437,53
     3α.Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 22.213,45 1.127.609,55
     3β.Επιταγές εισπρακτέες στην τράπεζα 171.531,69 193.745,14 Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓΙΙ) 1.127.609,55
     3γ.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση   0,00
      4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση 0,00 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
    2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00
       8.Δεσμευμένοι λ/σμοι καταθέσεων 0,00     3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί 0,00
     10.Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες & χρεώστες 0,00 0,00 0,00
Mειον: Προβλέψεις 0,00 0,00
     11.Χρεώστες διάφοροι 1.902,01
     12.Λογ/σμός διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων 7.663,25
675.302,45
    ΙV.Διαθέσιμα
        1.Ταμείο   23,34
        3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 45.931,40
45.954,74
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 730.618,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) 741.957,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ) 741.957,48 0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30ΗΣ AΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Ποσά Περιόδου ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Περιόδου
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011) 30/4/2011 30/4/2011
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) Περιόδου -59.035,52
  Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 576.752,61 Μείον :1.Φόρος εισοδήματος 0,00
  Μείον:Κόστος πωλήσεων 347.681,15 Μείον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγ.χρήσεων
  Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 229.071,46     προηγουμένων χρήσεων 732.652,68
  Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 800,00 Μείον :Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00
    Σύνολο 229.871,46 Ζημίες εις νέον -791.688,20
  Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 244.277,15
            3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 35.281,74
    0,00 279.558,89
  Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως -49.687,43
  Πλέον :
             1.Έσοδα συμμετοχών 0,00
             4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα 0,00 0,00
  Μείον:  
            2.Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογρ. 0,00
            3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.323,33 -9.323,33
  Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως -59.010,76
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα Αποτελέσματα
               1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00
               2.Εκτακτα κέρδη 0,00
               3.Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 0,00
0,00
   Μείον:1.Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα 24,46
             2.Εκτακτες ζημίες 0,00
             3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 0,30
           4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 24,76 -24,76
-59.035,52
Μείον:Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 320.760,04
         Μείον;Οι απο αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος 320.760,04 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ZHMIEΣ) περιόδου προ φόρων -59.035,52
ΑΘΗΝΑ 30/4/2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΡΠΑ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
Α.Δ.Τ. Χ 501423 Α.Δ.Τ. Ι 002842 Α.Δ.Τ. ΑΗ 515425 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 005452 Α ΤΑΞΗΣ