RINOL HELLAS(ΡΙΝΟΛ ΕΛΛΑΣ)ΑΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  30ης  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2014-3o ETOYΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ(1/5/2013-30/4/2014)
Αρ.Μ.Α.Ε  66212/01/Β/08/348
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  1/5/2013- 30/04/2014 ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  1/5/2012- 30/04/2013 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο  ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  1/5/2013- 30/04/2014 ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  1/5/2012- 30/04/2013
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ   Ι.Μετοχικό κεφάλαιο
    1.Εξοδα ιδρύσεως & α΄εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     1.Καταβλημένο  385.020,00 385.020,00
    3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής - 
    4.Λοιπα εξοδα εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      επιχορηγήσεις επενδύσεων
     0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00     2.Διαφορές απο αναπ/γή αξίας
       λοιπών περ/κών στοιχείων 0,00 0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ. 0,00 0,00
    Ι.Ασώματες Ακινητοποιήσεις 0,00 0,00
      1.Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     1.Τακτικό αποθεματικό 21.016,13 21.016,13
      2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα     3.Ειδικά αποθεματικά 0,00 0,00
         βιομηχανικής ιδιοκτησίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     4.Εκτακτα αποθεματικά 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00     5.Αφορ/το αποθ.ειδ.διατάξεων νόμων 0,00 0,00
   ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις   5α.Αποθ/κό κερδών που φορ/νται κατ΄ειδ.τρόπο 0,00 0,00
     1.Γήπεδα - Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.016,13 21.016,13
     3.Κτίρια & τεχνικά έργα 11.415,20 11.415,01 0,19 11.415,20 11.415,01 0,19   V.Αποτελέσματα εις νέον
     4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/μός 148.891,33 148.890,40 0,93 148.891,33 148.890,40 0,93
     5.Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο ζημίων  εις νέο 709.541,51 716.471,64
     6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 30.211,71 30.210,74 0,97 30.211,71 30.210,74 0,97 709.541,51 716.471,64
     7.Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκ/λές 316.400,71 316.400,71 0,00 316.400,71 316.400,71 0,00   VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου  
506.918,95 506.916,86 2,09   506.918,95 506.916,86 2,09       1.Καταθέσεις μετόχων 90.748,87 90.748,87
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ) 506.918,95 506.916,86 2,09   506.918,95 506.916,86 2,09 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV+AVI) -212.756,51 -219.686,64
   ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις    1.Προβλέψεις για αποζ/ση προσ/κού λόγω εξόδου από την υπηρέσια 0,00 0,00
      1.Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχ/σεις 0,00 0,00 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
      7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις 5.241,74 5.241,74   Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
5.241,74 5.241,74      2.Δάνεια Τραπεζών
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 5.243,83 5.243,83      8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,00 0,00
    Ι.Αποθέματα
      1.Εμπορεύματα 0,00 0,00   ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
      2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή 0,00 0,00      1.Προμηθευτές 121.427,65 146.984,56
      3.Παραγωγή σε εξέλιξη 0,00 0,00      2.Γραμμάτια πληρωτέα 0,00 0,00
      4.Πρώτες-Βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα 0,00 0,00     2α.Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00
         ανταλλακτικά-υλικά συσκευασίας      3.Τράπεζα λ/μός βραχ/μων υποχρεώσεων 13.507,65 67.611,01
      5.Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων 0,00 0,00      4.Προκαταβολές πελατών 0,00 0,00
0,00 0,00      5.Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη 134,40 3.572,85
    ΙΙ.Απαιτήσεις      6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0,00 0,00
     7.Μακρ/μες υποχρεώσεις πληρωτέες στην  επόμενη χρήση 0,00 0,00
       1.Πελάτες 6.629,18 10.150,04      10.Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00
   Μείον:  Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 7.730,71 -1.101,53 7.730,71 2.419,33      11.Πιστωτές διάφοροι 99.833,50 34.485,00
     3α.Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 0,00 234.903,20 252.653,42
     3β.Επιταγές εισπρακτέες στην τράπεζα 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓΙΙ) 234.903,20 252.653,42
     3γ.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση   13.791,91 13.791,91 21.341,91 21.341,91
      4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση 0,00 0,00 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
    2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00
       8.Δεσμευμένοι λ/σμοι καταθέσεων 0,00 0,00     3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί 0,00 0,00
     10.Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες & χρεώστες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mειον: Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00
     11.Χρεώστες διάφοροι 3.812,35 0,00
     12.Λογ/σμός διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων 0,00 0,00
16.502,73 23.761,24
    ΙV.Διαθέσιμα
        1.Ταμείο   232,32 2.958,79
        3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 167,81 1.002,92
400,13 3.961,71
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 16.902,86 27.722,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) 22.146,69 32.966,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ) 22.146,69 32.966,78
RINOL HELLAS(ΡΙΝΟΛ ΕΛΛΑΣ)ΑΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ     
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 30ΗΣ AΠΡΙΛΙΟΥ 2014 (1 ΜΑΙΟΥ 2013-30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014)    
   
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  1/5/2013- 30/04/2014 ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  1/5/2012- 30/04/2013
  Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)   2.808,63
  Μείον:Κόστος πωλήσεων     2.591,90
  Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 0,00 216,73
  Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 400,00
    Σύνολο 0,00   616,73
  Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.241,28   7.169,55  
            3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 6.182,65   0,00  
    12.423,93   7.169,55
  Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως -12.423,93 -6.552,82
  Πλέον :    
             1.Έσοδα συμμετοχών 0,00   0,00  
             4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00
  Μείον:      
            2.Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογρ. 0,00   0,00  
            3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 6.803,56 -6.803,56
  Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως -12.423,93 -13.356,38
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα Αποτελέσματα    
               1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00    
               2.Εκτακτα κέρδη 22.070,05   39.423,06  
               3.Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 0,00   0,00  
22.070,05   39.423,06  
   Μείον:    
              1.Εκτακτα και ανοργανα εξοδα 0,00   1.072,79  
             2.Εκτακτες ζημίες    
             3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων    
           4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 0,00 22.070,05 0,00 38.350,27
9.646,12 24.993,89
Μείον:Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων    
         Μείον;Οι απο αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος   0,00   0,00
   
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) περιόδου προ φόρων 9.646,12 24.993,89
   
   
   
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  1/5/2013- 30/04/2014 ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  1/5/2012- 30/04/2013
   
   
   
   
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) Περιόδου 0,00 24.993,89
Μείον :1.Φόρος εισοδήματος 2.715,99 5.497,82
Μείον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγ.χρήσεων 716.471,64 735.967,71
    προηγουμένων χρήσεων    
Μείον :Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00
Ζημίες εις νέον -719.187,63 -716.471,64
   
   
ΑΘΗΝΑ 30/4/2014    
   
   
O ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ   Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ    
ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   ΖΑΡΠΑ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ    
AI 628630 Α.Δ.Τ. ΑΗ 515425 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 005452 Α ΤΑΞΗΣ